Innkalling til VaUs årsmøte 2012

Årsmøtet avholdes fredag 11. mai kl 1800.

Sted: Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2 (rett ved Sagene kirke)

Buss 20, 37 eller 54 til Sagene kirke eller buss 34 til Gråbeinsletta.

Dagsorden: Vanlige årsmøtesaker.

Saksdokumenter blir lagt ut på www.vau.no etter 16. april. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meddelt styret innen 15. april. (froydisg@online.no)

Møtet avsluttes med sosialt samvær. Det blir anledning til å kjøpe vin, kaffe og kaker.

Styret i Venner av Uganda 2011

 

  Navn Adresse Telefon Arb/mob Telefon Priv E-post
Leder Frøydis Guldahl Stabbursv 4 B

2615 Lillehammer

97 17 94 81 61 25 38 19 froydisg@online.no
Nestleder Tor Inge Rølland Valdresgt16 C

0474 Oslo

950 45 700   toringerolland@hotmail.com
Kasserer Åge Rønningen Haldenv   10 B

1367   Snarøya

908   55 864 67   12 19 83

 

rbcint@hotmail.com

 

Sekretær Bodil Bakken Marta Steinsviksv 12 B

1283 Oslo

900 57 859 21 91 78 90 bodibakk@online.no

 

Styremedlem Ståle Lindblad Ullernchausseen  120 C,   0284 Oslo 905 90 508   slindbla@online.no

stale.lindblad@
forretningsprosess.no

Varamedlem Kari Marie Bugge MacCulloch Flaskebekkv 74

1450 Nesodden

480 40 739 66 91 13 65 buggemac@hotmail.com
Varamedlem

 

Turid    SembAndenæs Grimstadgata 30 O
0464 Oslo
952 12 585

 

  turid.semb@gmail.com

 

Varamedlem Svein Larsen Måsåhaugen 20

2614   Lillehammer

905 03 781   svei-la3@online.no

 

 

 

Årsmøtet 5 mai 2011. Referat

Årsmøte i Venner av Uganda 5. mai 2011

på Frivillighetes hus, C. J. Hambros plass 5, Oslo

 

24 medlemmer til stede.

 

 1. Åpning og velkommen ved VaUs lederFrøydis Guldahl
 2. Carl Emil Petersen ble valgt til møteleder.
 3. Innkallingen ble godkjent.
  Styret beklaget at årsmelding og regnskap ikke er sendt ut 3 uker før årsmøtet, men p.g.a. omlegging av regnskapssystemet har det ikke vært mulig å få regnskapet ferdig i tide. Før har VaU og prosjektet hatt hvert sitt regnskap, nå  skal det være bare ett samlet regnskap. Det kreves for at VaU kan meldes inn i Innsamlingskontrollen, slik Norad forlanger. Dette regnskapet skal revideres av ekstern revisor, og den rapporten har vi ikke fått ennå. Av samme årsak er det Årsberetningen for 2010 med regnskap som legges fram til godkjenning på årsmøtet (og ikke den mer omfattende årsberetningen, som nå er kalt Leders årsberetning).
 4. Endring av statuttene. §4 i VaUs statutter gjelder årsmøtet. Følgende endringer ble vedtatt: ”Ordinære årsmøter avholdes innen utgangen av mai og innkalles med minst tre ukers varsel.” Etter debatt om behov for å endre punkt 7 i §4 (punktet gjelder valg av revisor), ble det vedtatt at punktet endres til ”Valg av statsautorisert  revisor”. Bakgrunnen er at VaU nå må ha en ekstern revisor (jfr. sak 3), og spørsmålet var om årsmøtet skal velge/godkjenne denne, eller om punktet som sier at årsmøtet skal velge revisor kan sløyfes i statuttene. Vedtaket ble altså at vi setter inn ”statsutorisert” i statuttene.
 5. Styrets årsberetning med regnskap.
  Kasserer Åge Rønningen gikk gjennom den kortfattede årsberetningen og regnskapet for 2010. Revisjonsfirmaet KPMG har ikke levert revisjonsberetning ennå. Når revisjonsberetningen foreligger, kan Venner av Uganda meldes inn i Innsamlingskontrollen. Dokumentet blir lagt ut på VaUs web-side. Årsmøtet godkjente regnskapet under forutsetning av at revisor ikke har vesentlige merknader. (Hvis revisor skulle ha vesentlige innvendinger, må VaU ha et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet.)
 6. Leders årsberetning med handlingsplan.
  Frøydis Guldahl gikk gjennom beretningen fra årsmøtet 22. mars 2010 til årsmøtet 5. mai 2011, samt handlingsplanen. Beretningen og handlingsplanen ble delt ut på årsmøtet og viser hva styret har arbeidet med det siste året og hva det blir satset på i kommende årsmøteperiode. Årsmøtet godkjente handlingsplanen med følgende tillegg: ”Styret skal legge fram en strategi for arbeidet etter at Norad stanser støtten fra 1. januar 2012.”
 7. Kontingenten for 2011.
  Styret foreslår ingen endring i medlemskontingenten. Årsmøtet sluttet seg til dette.
 8. Valg.
  Valgkomiteens leder Tore Semb la fram komiteens innstilling. Valgkomiteen har sett det som særlig viktig å få inn yngre medlemmer i styret. Styremedlem Helge Sagvang går ut av styret pga sykdom. Nestleder Svein Larsen ønsker å trekke seg som nestleder, men vil fortsette styremedlem. Årsmøtet gjorde følgende valg ved akklamasjon:
  Leder: Frøydis Guldahl, gjenvalgt for 2011 og 2012.
  Styremedlem: Åge Rønningen, gjenvalgt for 2011 og 2012.
  Varamedlen: Ståle Lindblad, gjenvalgt for 2011 og 2012.
  Nestleder: Tor Inge Rølland, valgt for 2011 og 2012..
  Varamedlem: Turid Semb Andenæs, valgt for 2011 og 2012.Svein Larsen, Bodil Bakken og Kari Marie Bugge MacCulloch var ikke på valg.

  Valgkomiteen besto av Tore Semb, Carl Emil Petersen og Liv Patel. De fortsetter ett år til.

 

Årsmøtet hevet. Etter møtet ble det servert en gresk rett, og møtedeltakerne fikk se en DVD-en ”Seeds of Hope”, som forteller om VaUs og VEDCOs jordbruksprosjekt i Uganda.

 

 

Referent: Bodil Bakken

Brev angående lovforslag om homofili

Følgende brev er sendt til regjeringen i Uganda, gjennom deres ambassade i København. Det er også sendt til New Vision og Monitor. Brevet ble sendt 29.3.2010.

RE:  THE ANTI-HOMOSEXUALITY BILL

Norwegian Friends of Uganda (NoFU) is an association of dedicated people in Norway; most of whom have spent years working in Uganda.  They love Uganda and its people.  For the time being we are co-operating with VEDCO (Voluntary Efforts for Development Concerns), a Ugandan NGO which helps farmers improve their lives by developing their agricultural methods and move from subsistence farming to surplus production for the market.  The present project targets 1714 families in Kalagala and Kakooge; Luweero and Nakasongola District respectively.

We do hope that people in Uganda will become prosperous and happy. This includes being free to live the life that you want to live, within your abilities.

Les videre