Statutter

Gjeldende etter revisjon på årsmøtet 5. mai 2011. De første statuttene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 16. juni 1978. De ble siden revidert på årsmøtet 6. februar 1998 for å være bedre tilpasset de endrede politiske forholdene i Uganda. Revidert forrige gang 22. mars 2010.


§ 1. FORMÅL

Foreningen Venner av Uganda har til formål å støtte arbeidet for en økonomisk, sosial og kulturell utvikling av Uganda på demokratisk grunn. I dette arbeidet vil foreningen yte humanitær støtte som etter nærmere vurdering finnes hensiktsmessig.

Foreningen vil søke samarbeid med tilsvarende foreninger i andre land.

§ 2. MEDLEMSKAP

Foreningen Venner av Uganda består av personer som har spesiell interesse for landet og dets befolkning.

ORDINÆRE medlemmer av foreningen betaler en årlig kontingent. Enkeltpersoner, private firma, foreninger, institusjoner og organisasjoner kan også tegne støttemedlemskap mot å betale en minimum årskontingent.

§ 3. FORENINGENS ORGANER

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer og tre varamedlemmer som velges på foreningens årsmøte. Styret skal arbeide i samsvar med foreningens formålsparagraf samt etter retningslinjer som foreningens årsmøte fastsetter.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

§ 4. ÅRSMØTE

Ordinære årsmøter avholdes innen utgangen av mai og innkalles med minst tre ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret ønsker det, eller et mindretall på minst to styremedlemmer eller minst 1/4 av de ORDINÆRE medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel. På det ordinære årsmøtet behandles følgende saksliste:

 1. Åpning
 2. Styrets beretning
 3. Regnskap med revisjonsberetning
 4. Eventuelle forslag til endring av statutter eller direktiver for styret
 5. Handlingsprogram for styret for kommende periode
 6. Kontingent
 7. Valg av:
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Tre øvrige styremedlemmer
  4. Tre varamedlemmer til styret
  5. Statsautorisert revisor
  6. To medlemmer av valgkomiteen
 8. Eventuelt

Valgkomiteen har tre medlemmer; de to valgt av årsmøtet pluss ett oppnevnt av styret. Når årsmøtet skal velge medlemmer av valgkomiteen, er det Styret som foreslår kandidater. Valgkomiteen foreslår kandidater til de øvrige valg som skal foretas på årsmøtet.

Fortrinnsvis gjelder samtlige valg for to år, men valgkomiteen kan gjøre avvik f.eks for å oppnå en kontinuitet på minst 2/5 av styret.

Forslag til endring av statuttene må være mottatt så tidlig at de kan utsendes sammen med den ordinære årsmøteinnkallingen. Andre forslag må være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet.

Lederen må, for å være valgt, ha oppnådd minst halvparten av de avgitte stemmene.

Dersom noen forlanger det, foretas skriftlig valg.

Endring av statuttene, eller oppløsning av foreningen, krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte for å være gyldig.

Stemmerett på ordinære og ekstraordinære årsmøter har alle som er ORDINÆRE medlemmer av foreningen, jfr. § 2.

§ 5. OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte for å være gyldig. Eventuelle midler i foreningens eie ved oppløsningen skal tilfalle en eller flere humanitære organisasjoner som arbeider for eller i Uganda