Årsmøtet 5 mai 2011. Referat

Årsmøte i Venner av Uganda 5. mai 2011

på Frivillighetes hus, C. J. Hambros plass 5, Oslo

 

24 medlemmer til stede.

 

 1. Åpning og velkommen ved VaUs lederFrøydis Guldahl
 2. Carl Emil Petersen ble valgt til møteleder.
 3. Innkallingen ble godkjent.
  Styret beklaget at årsmelding og regnskap ikke er sendt ut 3 uker før årsmøtet, men p.g.a. omlegging av regnskapssystemet har det ikke vært mulig å få regnskapet ferdig i tide. Før har VaU og prosjektet hatt hvert sitt regnskap, nå  skal det være bare ett samlet regnskap. Det kreves for at VaU kan meldes inn i Innsamlingskontrollen, slik Norad forlanger. Dette regnskapet skal revideres av ekstern revisor, og den rapporten har vi ikke fått ennå. Av samme årsak er det Årsberetningen for 2010 med regnskap som legges fram til godkjenning på årsmøtet (og ikke den mer omfattende årsberetningen, som nå er kalt Leders årsberetning).
 4. Endring av statuttene. §4 i VaUs statutter gjelder årsmøtet. Følgende endringer ble vedtatt: ”Ordinære årsmøter avholdes innen utgangen av mai og innkalles med minst tre ukers varsel.” Etter debatt om behov for å endre punkt 7 i §4 (punktet gjelder valg av revisor), ble det vedtatt at punktet endres til ”Valg av statsautorisert  revisor”. Bakgrunnen er at VaU nå må ha en ekstern revisor (jfr. sak 3), og spørsmålet var om årsmøtet skal velge/godkjenne denne, eller om punktet som sier at årsmøtet skal velge revisor kan sløyfes i statuttene. Vedtaket ble altså at vi setter inn ”statsutorisert” i statuttene.
 5. Styrets årsberetning med regnskap.
  Kasserer Åge Rønningen gikk gjennom den kortfattede årsberetningen og regnskapet for 2010. Revisjonsfirmaet KPMG har ikke levert revisjonsberetning ennå. Når revisjonsberetningen foreligger, kan Venner av Uganda meldes inn i Innsamlingskontrollen. Dokumentet blir lagt ut på VaUs web-side. Årsmøtet godkjente regnskapet under forutsetning av at revisor ikke har vesentlige merknader. (Hvis revisor skulle ha vesentlige innvendinger, må VaU ha et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet.)
 6. Leders årsberetning med handlingsplan.
  Frøydis Guldahl gikk gjennom beretningen fra årsmøtet 22. mars 2010 til årsmøtet 5. mai 2011, samt handlingsplanen. Beretningen og handlingsplanen ble delt ut på årsmøtet og viser hva styret har arbeidet med det siste året og hva det blir satset på i kommende årsmøteperiode. Årsmøtet godkjente handlingsplanen med følgende tillegg: ”Styret skal legge fram en strategi for arbeidet etter at Norad stanser støtten fra 1. januar 2012.”
 7. Kontingenten for 2011.
  Styret foreslår ingen endring i medlemskontingenten. Årsmøtet sluttet seg til dette.
 8. Valg.
  Valgkomiteens leder Tore Semb la fram komiteens innstilling. Valgkomiteen har sett det som særlig viktig å få inn yngre medlemmer i styret. Styremedlem Helge Sagvang går ut av styret pga sykdom. Nestleder Svein Larsen ønsker å trekke seg som nestleder, men vil fortsette styremedlem. Årsmøtet gjorde følgende valg ved akklamasjon:
  Leder: Frøydis Guldahl, gjenvalgt for 2011 og 2012.
  Styremedlem: Åge Rønningen, gjenvalgt for 2011 og 2012.
  Varamedlen: Ståle Lindblad, gjenvalgt for 2011 og 2012.
  Nestleder: Tor Inge Rølland, valgt for 2011 og 2012..
  Varamedlem: Turid Semb Andenæs, valgt for 2011 og 2012.Svein Larsen, Bodil Bakken og Kari Marie Bugge MacCulloch var ikke på valg.

  Valgkomiteen besto av Tore Semb, Carl Emil Petersen og Liv Patel. De fortsetter ett år til.

 

Årsmøtet hevet. Etter møtet ble det servert en gresk rett, og møtedeltakerne fikk se en DVD-en ”Seeds of Hope”, som forteller om VaUs og VEDCOs jordbruksprosjekt i Uganda.

 

 

Referent: Bodil Bakken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>