Årsberetning for VaU 2008

Årsberetning for 2008

 

 

Pr. 31.12.2008 hadde foreningen ca. 210 personlige medlemmer og ingen støttemedlemmer.

 

Forenings tillitsvalgte er:

 

Styret:

 

Leder

Tore R. Semb

Gjenvalgt for 2008

Styremedlemmer:

Frøydis Guldahl

Gjenvalgt for 2006-2008

 

Bodil Bakken

Gjenvalgt for 2007-2009

 

Kari Marie Bugge MacCulloch|

Valgt for 2008-2009

 

 

 

Vararepresentanter

Turid Walle

Valgt for 2006-2008

 

Kjell Kroken

Valgt for 2008-2009

 

Geir Ambro

Valgt for 2008-2009

 

Revisor:

Anita Patel

Gjenvalgt for 2008-2009

 

Valgkomite:

 

Harald Julsrud

Valgt for 2008-2009

 

Kristine Nordenson Kallset

Valgt for 2008-2009

 

Tor Foss

Valgt for 2008-2009

 

 

Prosjektgruppen for: ”Poverty Alleviation through Commercialization of Agriculture”

 

Leder                           Jan Løvholt

Gruppemedlemmer   Svein Bjørnsen

                                    Cato N. Lund (lokal representant)

                                    Karl Solberg

                                    Åsmund Bjertnæs

                                    Tor Inge Rølland

Varamedlem                Anne Carling           

 

                                   

STYRETS BERETNING FOR 2008

 

Møtevirksomhet

 

Årsmøtet ble avholdt den 31. mars i Oslo Arbeidersamfunn, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo.

 

I tillegg til årsmøtets faste programposter ble det orienterte om veivalgene for fremtidig drift av VaU, som Harald Julsrud, Svein S. Bjørnsen og Tore R Semb hadde utredet på oppdrag fra styret. Det ble besluttet på årsmøtet at VaU skulle fortsatt drives som en venneforening, men med mer fokus på rekruttering av firma- og organisasjonmelemmer.

 

Etter årsmøtet holdt Ivar Foss, prosjektleder for Nartura BA, et interessant foredrag vedrørende et prosjekt i Uganda som satser på eksportrettet kjøttproduksjon til Norge.

 

Årsmøte ble avsluttet med sosialt samvær.

 

Høstmøtet ble avholdt den 27. november i Sagenes Samfunnshus. Tore R Semb, foreningens leder, orienterte om foreningens svake økonomi og de tiltak som styret hadde satt i gang for å rette opp økonomien. Bodil Bakken orienterte om sine inntrykk fra besøk i Uganda, som styrets representant på prosjektkomiteens årlige møte med VEDCO og befaring hos prosjekt-bønder. Ingrid Opdøl fortalte om foreningens fellestur for VaU-medlemmer til nasjonalparker i Uganda, samt inntrykk fra befaringer av skolehagen, skolen, lærerboligene, osv i Walukunyu, samt besøk til VEDCOs prosjektområde og samtaler med bønder som deltar i prosjektet. Det ble også holdt auksjon på kunst fra Uganda som var blitt donert av Eva Stabbrun. Møtet ble avsluttet med sosialt samvær.

Sommer- og grillfesten gikk som vanlig av stabelen i hagen hos Tone og Carl Emil Petersen lørdag 14. juni på Nordberg i Oslo. Anslagsvis 30 sommerkledde Venner av Uganda hadde en meget fin ettermiddag i nydelig sommersol. Vi grillet, lekte, konverserte og hygget oss. Stor takk til Tone og Carl Emil som hadde lagt mye arbeid i planlegging og gjennomføring av sommerfesten.

Fellesreise for VaU-medlemmer. I forbindelse med VaUs 30-årsjubileum tok styret initiativet til en fellesreise til Uganda for medlemmer. Sju personer deltok på reisen 3.-16. november, sammen med styremedlem Bodil Bakken. Deltakerne var både på safari og besøkte bønder som er med i VEDCO-prosjektet.

Informasjonsvirksomhet

 

Uganda-nytt kom ut med tre nummer i 2008. Bladet ble sendt til alle medlemmene og andre som på annen måte yter bidrag til foreningen. Det er også sendt til andre personer og firmaer/institusjoner som vi mener kan ha nytte av informasjon om foreningen.

 

VaUs hjemmeside på Internett, www.vau.no, har vært i funksjon i seks år og trengte fornyelse. Ståle Lindblad tok på seg å revidere VaUs web side, slik at den nå fremstår som mer brukervennlig og «up to date». Det gjenstår fremdeles å overføre en del materiale fra vår tidligere webside, samt å legge inn ny relevant informasjon.

 

Jubileums hefte. I 2008 var det 30 år siden VaU ble stiftet. I den forbindelse bestemte styret at det skulle lages et jubileums skriv basert på intervjuer med aktive, nye og ”gamle” venner av Uganda. Et 32 siders hefte var ferdig høsten 2008, men på grunn av pengemangel ble trykkingen utsatt til februar 2009.

 

 

Prosjektaktiviteter

 

Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn i Luwero og Nakasongola (VEDCO prosjektet)

Denne delen av VEDCO prosjektet ble avsluttet i 2007 i henhold til NORAD’s tildelingsbrev for 2007, og det har derfor ikke vært noen prosjektaktiviteter i 2008.

NORAD finansierte en gjennomgang av prosjetet (Project Review) utført av et lokalt ugandisk firma. Resultatene fra denne undersøkelsen er gjengitt i Uganda-Nytt 1_2009.

 

 

VEDCO – Prosjekt ”Poverty Alleviation through Commercialization of Agriculture”:

Prosjektet tar for seg en videreutvikling av de 1714 familiene fra første prosjekt, til en vesentlig større grad av samarbeide på et kooperativt nivå, i form av fire satsingsområder:

Commercialization, Farmers associations, Micro finance system og Advocacy (fremheve og forstå ens rettigheter innen lokalt og regionalt lovverk og styringsforhold).

 

De 1714 familiene har dannet 58 bondegrupper, med forskjellige satsingsområder innen landbruk og dyrehold i til sammen 12 ”parishes” i Kalagala ”sub-county”, Luweero District og i Kakooge ”sub-county” i Nakasongola District.

 

Commercialization: Her har det foregått en storstilt opplæring av gruppene med tanke på moderne landbruksutvikling og dyrehold, bla med bruk av traktorer, motstandsdyktige planter, tilretteleggelse for markedsføring og salg, oppfølging av årsaker til svinn etter høsting, med mere.

 

Farmers Association (FA): Det er opprettet 2 FA; Kalagala og Kakooge. I Kalagala har FA leid et eksisterende lokale, som skal benyttes som møteforum, lager for produkter, lager for felles innsatsmidler som gjødsel, planter etc. I Kakooge har en søkt om å få kjøpe tomt til å bygge et tilsvarende lokale som i Kalagala, Begge organisasjonene er etablert med leder og øvrige funksjoner på plass.

 

Micro Financing (MF): MF for landbruksrelatert virksomhet har vært vanskelig å få til pga høy risiko og lang tid fra lånet blir gitt til at inntektene kommer. Vår plan er å etablere et spareprogram for deltagerne før lån kan gis. Retningslinjene er på plass, og de første bondegruppene har startet spareprogrammene. Meningen er at de selv skal administrere lånebeløp, til hvem og for hvilket tidsrom i hht utarbeidet forretningsplaner fra den enkelte bonde/bondegruppe/FA, med profesjonell bistand fra VEDCO.

 

Advocay: VEDCO har satt i gang en møteserie for å synliggjøre hva bondeorganisasjonene kan få til i forhold til gjeldende lovverk, lokalt og regionalt. Dette, sammen med dannelsen av Farmers Associations har bla bidratt til at NAADS (National Agricultural Advisory Services) program i Kalagala bruker ”vår” farmers association til å foreslå og promotere nye landbruksprosjekter i distriktet, i Kakooge har regjeringen valgt ut ”vår” farmers association til å lede arbeidet med Bonabagaawale (Prosperity for all) i distriktet.

 

Prosjektkomiteen har hatt to reiser til prosjektene i 2008; Tor Inge og Åsmund i august og Svein, Jan og Karl i november i forbindelse med årlig møte og internseminar. Vi har også hatt vårt første årlige møte med NORAD i september 2008.

 

Prosjektets utvikling i 2009 blir svært avgjørende for om vi når våre ambisiøse mål innen utgangen av 2010. Så langt ser alt lovende ut, og ved hvert besøk opplever vi å treffe mennesker som kan bevise at ”sustainability” i vårt samarbeid med VEDCO allerede fungerer, til og med med uventede ”spin-offs,” som for eksempel damen som ”hoppet av” fra en kvinnegruppe som jobbet med eggproduksjon til den lokale skolen, og som startet egen virksomhet der forretningsideen var leveranse av for til de egg produserende hønene…..!!

 

ELBA og RESCU

ELBA prosjektet ble i 2008 støttet med gavebidrag fra Senter for Helse & Arbeid AS og Kari Vetlesen som ble gitt VaU i 2008. Det var intensjonen at Fagforbund skulle støtte ELBA prosjektet, men dette viste seg ikke aktuelt. Derfor ble det i samråd med Senter for Helse og Arbeid besluttet å benytte fremtidige gavebidrag som støtte til RESCU prosjektet i samarbeid med Forum for kultur og internasjonalt samarbeid.

 

 

Skolehagen

Dette prosjektet blir utført av Skolegruppen. Folket i Walukunyu har ønsket seg skolehage. I samråd med rektor for skolen ble det utarbeidet en plan for skolehagen. Det ble satte av et område på 5,4 mål. Det er planer om planting av 45 mangotrær og 90 andre frukttrær, og diverse grønnsaker. Foreldrene og lærerne har satt i gang med å lage gjerde. Etter søknad fikk vi i begynnelsen av året innvilget et beløp på kr 10 000 fra Gartnerhallen til skolehageprosjektet. Karl og Cato har vært der flere ganger. De har kjøpt inn diverse hageredskaper og utstyr til å lage gjerde, for til sammen ca kr 6000. Vi har også hatt god hjelp av Torstein Kravik, bl.a. med transport av varer, utstyr og materialer. Det er bestilt frø og planter.

 

Arbeidsgruppene

Arbeidsgruppene som ble opprettet i 2004 har fungert som håpet, bortsett fra Kulturgruppen som ble midlertidig nedlagt for noen år siden.

 

Skolegruppen består av Ingrid Opdøl, leder, Frøydis Guldahl, Aase Jørgensen, Karl Solberg, Inger Ubøe og assosiert medlem i Uganda: Cato Lund. Skolegruppen samarbeider med Vevelstadåsen barneskole i Ski og Walukunyu Primary School, og har ansvaret for etablering, administrasjon og oppfølging av skolehagen.

 

VaU har tre vennskapsskoler i Norge som har forbindelse med hver sin skole i Uganda.

·      Kiralamba Primary School (i Vedco-området) og Sætre barneskole i Hurum.

·      Walukunyu Primary School og Vevelstadåsen barneskole i Ski.

·      Kalegala Church of Uganda Primary School (Vedco-området) og Fløysbonn ungdomsskole, Oppegård, hvor en ny 8. klasse har kontakten.

Gjennom året har gruppen og skolelederne bidratt til brevskrivingen mellom skolene. Skolene i Walukunyu og Kiralamba har nå fått nye rektorer. Begge er ivrige og engasjerte.

De norske skoleelevene ønsket å samle inn penger til sine vennskaps skoler. Sætre skole har gitt penger til ny ovn til Kiralamba skole. Ovnen er nå i full bruk, og de koker mat til alle elevene en gang daglig. Inger og Ingrid besøkte skolene i november. Som gaver fra VaUere hadde de med fotballer, nettballer og hoppetau til barna i Waluklunyu, og gaver i form av fargeblyanter og andre skrivesaker fra Vevelstadåsen. Kiralamba fikk skrive-saker fra Sætre skole. Elevene på Fløysbonn hadde jobba en hel dag og samlet inn penger til kokeovn på Fløysbonn. Nå er den ovnen også i full sving.

 

Sosiokulturell gruppe

Den sosiokulturelle gruppen, som består av Liv Patel, leder, Tor Foss, Hildur Haveland, Torstein Herfjord og Julie Besigiye, har konsentrert seg om å bedre situasjonen for eldre mennesker i Kiralamba og Walukunyu. De har bl.a. kjøpt inn madrasser og fått tak i ulltepper fra NSB som er gitt til de eldre i landsbyene. Videre har de sendt et brev til Nakosongola District Health Department og bedt om at en av deres sykepleiere får i oppgave å se etter helsetilstanden til de eldre i Kiralamba og Walukunyu. Svar avventes. Gruppen har også arbeidet med å skaffe myggnetting for barn spes, men pga manglende finansiering har denne aktiviteten blitt utsatt inntil videre.»

 

 

Handlingsplanen

Handlingsplanen for 2007 ble fremlagt. Denne har blitt fulgt opp, bortsett fra å videreutvikle samarbeidet med ugandere i Norge.

 

 

REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING FOR 2008

 

Økonomi

Foreningen har foreløpig god likviditet og har kunnet dekke alle sine økonomiske forpliktelser.

 

Foreningen har i 2008 fortsatt sommergris- og julegris-kampanjene blant VaUs medlemmer og andre.

 

Regnskapsammendrag for VaU 2008.

Tabellene nedenfor viser foreningens regnskap for 2008. Revisorberetningen legges frem på årsmøtet for godkjennelse.

 

I september 2008 oppdaget styret at at inntektene fra medlemskontingenten lå langt under budsjettet. Styret gjennomførte da en omfattende kampanje og undersøkelse for å skaffe rede på hvem som ikke har betalt kontingenten i løpet årene etter at vi økte medlemskontingenten til kr 300, og for å skaffe riktige medlemsadresser. Disse tiltakene førte til en stor økning i inntektene. Mange medlemmer betalte kontingenten for 2008 høsten 2007, og denne inntekten ble bokført i 2007 regnskapet, derfor er inntektene for 2008 fortsatt relativt lave.

 

Inntektene fra gaver fra medlemmene og fra personer/firmaer/organisasjoner som ikke er tilknyttet VaU var meget betydelige i 2008. Utgiftene ble omtrent som budsjettert for 2008. Regnskapet viser derfor et resultat på kr 37 860, mens det var budsjettert med et underskudd på kr – 20 050.

 

VaUs regnskapsammendrag for 2008:

 

Inntekter

Kontingentkont

Gavekonto

Kasse

Totalt

 

0530 07 84595

0539 16 80770

 

kr

Medlemskontingent

41900,00

0,00

 

41900,00

Gavebidrag fra VaU medlemmer

0,00

33649,98

 

33649,98

Gavebidrag fra ikke VaU medlemmer

 

9000,00

 

9000,00

Gaver fra organisasjoner
/institusjoner/firmaer

22000,00

 

22000,00

Diverse (loddsalg, møter, etc.)

6041,00

14037,00

 

20078,00

Renter

78,00

109,90

 

187,90

Sum

48019,00

78796,88

 

126815,88

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

Egenandel

0,00

55075,00

 

55075,00

Kontorrekvisita/kopiering

2294,00

0,00

 

2294,00

Møter (reiser og innkjøp)

3568,20

4320,00

1635,50

9523,70

Skolehagen

0,00

7077,00

 

7077,00

ELBA

0,00

7600,00

 

7600,00

Diverse

925,00

90,00

 

1015,00

Porto

6361,50

0,00

 

6361,50

Gebyr

10,00

0,00

 

10,00

Sum

13158,70

74162,00

1635,50

88956,20

 

 

 

 

 

Årsresultat

34860,30

4634,88

 

37859,68

 

 

 

 

 

Beholdning:

 

 

 

 

Beholding pr 31.12.2008

84128,56

69097,64

1485,50

154711,70

Beholding pr 01.01.2008

49268,41

62462,65

3121,00

114852,06

Differanse

34860,15

6634,99

-1635,50

39859,64

 

Det er dessverre ikke mulig å legge frem et regnskap for VEDCO-prosjektet på nåværende tidspunkt, fordi vi ikke har fått inn de nødvendige data fra VEDCO. Imidlertid vil vi være i stand til å fremlegge et ikke revidert regnskap på årsmøtet. Fristen for å send inn det reviderte regnskapet til Norad er ultimo mai

 

 

FORSLAG TIL ENDRINGER I STATUTTER ELLER DIREKTIVER

 

Det er ikke kommet inn noen forslag til endringer i statuttene eller direktivene.

 

HANDLINGSPROGRAM

Styre foreslått følgende handlingsprogram for 2009:

 

 1. Arbeide videre med de veivalg for foreningens framtid som ble gjort på årsmøtet i 2008.
 2. Intensivere arbeidet med verving av nye medlemmer, bedrifter og organisasjoner som er interessert i å støtte foreningens arbeid.
 3. Foreningen har to prosjekt som ikke støttes av Norad, men som finansieres med gaver fra personlige givere, organisasjoner og bedrifter. Styret vil arbeide med å formalisere finansiering, regnskap, administrasjon og rapportering for slike prosjekt
 4. Støtte prosjektarbeidet vi har i samarbeid med VEDCO ved å sørge for egenandel og annen teknisk, moralsk og faglig bistand.
 5. Starte diskusjon i foreningen angående nye prosjekt med og uten Norad finansiering
 6. Styret skal opprette en gruppe bestående av medlemmer av foreningen som skal utarbeide forslag til et eventuelt nytt Norad-finansiert prosjekt når VEDCO prosjektet avsluttes i 2010.
 7. Inspirere og støtte eksisterende temagrupper, samt å stimulere til opprettelse av en kulturgruppe i Trøndelag.
 8. Arrangere møter og fester som før: årsmøte, sommerfest, høstmøte, evt annet.
 9. Markedsføre vårt jubileumskriv. Anbefales til alle medlemmer.
 10. Arbeide med å opprettholde de nye rutinene for innkassering av medlemskontingenten.
 11. Holde kontakt med medlemmer og støttespillere gjennom å videreføre og utvikle informasjonsarbeidet via bladet Uganda-Nytt, VaUs Internett-side og på andre måter når styret finner det hensiktsmessig.
 12. Intensivere arbeidet med nettstedet vårt. Prosjektgruppa og VaUs temagrupper bør ha egne sider. Styret må arbeide for at sisen stadig oppdateres.
 13. Prøve å få til bedre samarbeid med ugandere i Norge og evt. andre med interesse for Uganda

 

KONTINGENT OG BUDSJETT

 

Budsjettet er satt opp med følgende forutsetninger:

 

·      Medlemsbidragene er basert på at 200 medlemmer betaler kontingenten. Det ble sendt ut ferdig utfylte giroer i begynnelsen av 2009, og det vil bli sendt 3 purringer i løpet av året, dersom det skulle vise seg nødvendig. De medlemmene som da ikke har betalt innen desember vil bli kontaktet og igjen spurt om de ønsker å fortsette å støtte foreningen.

·      Det er forutsatt at gavebidrag fra medlemmene vil holde seg på omtrent samme nivå som i 2008, dvs kr 30000. Det forutsettes også at vil få inn kr 35000 fra enkeltpersoner, organisasjoner og firmaer som ikke er medlemmer, men som ønsker å støtte foreningen.

·      Styret vil arbeide mer målrettet med å verve flere medlemmer og med støtte fra aktuelle firmaer, for på den måten å øke foreningens inntekter.

·      Styret foreslår ingen økning i kontingenten for 2009.

 

VEDCO-prosjektet vil bli avsluttet i 2010. Vi vet ikke noe om vi vil få et nytt Norad støttet prosjekt i 2011 og årene deretter. Det er derfor ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å sette opp et realistisk budsjett utover 2010. Gaver fra andre som ikke er medlemmer av VaU er budsjettert med et begydelig høyere beløp i 2010 fordi det er realisktiske håp om et større bidrag enten senere i år eller til neste år.

 

Budsjett for 2009 og 2010

 

2009

2010

Inntekter

 

 

Medlemskontingent

60000

66000

Medlemsbidrag

30000

30000

Gaver fra andre ikke medlemmer av VaU

35000

70000

Renter

150

200

Diverse (loddsalg, etc)

6000

6000

SUM

131150

172200

 

 

 

Utgifter

 

 

Egenandel NORAD prosjekt

58000

58000

Skolehageprosjektet

15000

30000

RESCU prosjektet

15000

30000

Kulturutveksling

0

15000

Kontorrevisita, kopiering og porto

5000

7000

Revisjon

7000

7000

Møter

6000

6000

Porto

6500

7000

Kontogebyr

150

150

SUM

112650

160150

 

 

 

Resultat

18500

12050

 

 

 

Beholdning pr. 01.01

154712

173212

Beholdning pr. 31.12

173212

185262

 

 

 

Oslo, april 21, 2009

 

 

 

 

Tore R Semb

(sign)

 

 

 

Bodil Bakken

(sign)

Frøydis Guldahl

(sign)

 

Jens Slette

(Sign)

 

 

Kari MarieBugge MacCulloch

(sign)

 

 

 

Kjell Kroken

(sign)

Geir Ambro

(sign)

Turid Walle

(sign)

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>