Forslag til sak til årsmøtet 2009, av Drude Bertsen

FORSLAG TIL SAK TIL ÅRSMØTET I VENNER AV UGANDA 21. APRIL 2009

 

 

Forslagstiller: Drude Berntsen

 

SAK: ”Støtte til The Child is Innocent” ved bruk av gaver med skattefradrag

 

 

VaU har siden 1995 drevet prosjektvirksomhet i Uganda med støtte fra Norad. Tidlig på 2000 tallet ble foreningen godkjent som en frivillig organisasjon som kan motta gaver som gir skattefradrag for giver, under forutsetning at foreningen rapporterer inn fødselsnummer og beløp på giver ved årets slutt og beløpene er brukt til godkjent formål. Det settes krav til at foreningens regnskap over mottatte gaver revideres av revisor så sant gavene samlet overstiger kr. 10 000 i året. Støtte til utdanning er et slikt godkjent formål.

 

Vau har benyttet seg av denne ordningen siden godkjenningen. I 2007 ble det reist spørsmål om gavene kunne øremerkes prosjekt utenom det Norad støttede VEDCO prosjektet. For ELBA og RESCU prosjektet ble det godkjent, men VaU ønsket full innsikt i prosjektene og mulighet til påvirkning, oppfølging og kontroll. Styret vedtok samtidig å ilegge 5% til administrasjon, som bl. a. skal gå til å dekke revisjonskostnadene.

 

VEDCO prosjektet er nå inne i sin avsluttende fase. Vi tenker oss ikke at ”The Child is Innocent” skal bli et NORAD støttet prosjekt, men ønsker at bidragsyterne skal kunne dra nytte av skattefradragsmulighetene. For mange vil denne muligheten nettopp være et insitament til å velge å støtte vanskeligstilte barn i Uganda.

 

Formålet med The Child is Innocent er å gi utviklingsmuligheter til barn i Acholi som nå lever eller har levet i internal displaced camps. Flere av oss har fulgt initiativtaker legen Oola Fred i flere år. Det er et grasrot prosjekt, men organisasjonen er nå registrert som en lokal frivillig organisasjon og de støtter ca. 100 barn fra P1 til S6 med støtte fra USA, Canada, Italia og Norge. Cato N. Lund er med i ledelsen og Annette Mukamininni som VaU har gitt universitetsutdannelse innen økonomi og data vil tiltre prosjektet. På grunn av språket (Luo) har de besluttet å sende barna til dels på skoler lenger syd for at de skal opparbeide kunnskap i engelsk. I feriene har de igangsatt seminarer/ kurs i fredsutvikling og mellommenneskelig forståelse og ledelsesutvikling. De har også knyttet til seg rådgivere som kan følge opp barn som måtte ha spesielle psykiske problemer. I prosjektets ledelse sitter skole- og administrative ledere fra Gulu. Det vises også til Cato N. Lunds artikkel i siste Uganda Nytt om prosjektet

kalt Latin Balle Pee på Luo språket.

 

Vi er enig med uttalelsen fra Ugandas ambassadør i at det nå er viktigst med skills development. Dette gjelder nok først og fremst for de sentrale deler av landet, men det er meget viktig å utvikle praktisk fagkunnskap. VaU vil imidlertid kunne drive påvirkning ved at det i feriene blir lagt vekt på nettopp utvikling av praktiske ferdigheter og gjennom det søke å høyne status til Vocational Training. Vi kan også tilkjennegi at vi primært ønsker å støtte elever i primary og secondary school.

 

The Child is Innocent ønsker støtte i form av fadderordninger til navngitte barn, men også generelle bidrag. De budsjetterer med USD 750 pr barn pr. skoleår og meget begrensede administrative kostnader lokalt.

 

Det må lages en avtale mellom VaU og The Child is Innocent der VaU forplikter seg til å overføre de innsamlede gaver f. eks. tre ganger i året, dvs. i god tid før starten av et nytt semester. Avtalen bør gjelde for et kalenderår av gangen, men bør kunne forlenges automatisk hvert år, inntil VaU finner å ville si opp avtalen. VaU skal ikke forplikte seg til å støtte enkeltbarn frem til avsluttende eksamen, selv om enkelte givere måtte ønske dette. Risikoen for opphør av støtte må ligge hos The Child is Innocent. I avtalen må dessuten VaUs krav til samarbeidet og til organisasjonen formuleres.

 

Bruk av VaU’s skattefradrags mulighet for å støtte disse barna i det herjede Acholi området, vil kanskje til en viss grad minske VaU’s mulighet til generell støtte som kan brukes for egenandelen i vårt NORAD prosjekt. Vi tror imidlertid ikke at det vil bety så mye da dette prosjektet har blitt markedsført også i andre kanaler, og vi er nådd ut til givere som ikke har noen tidligere tilknytning til VaU. Dersom forslaget støttes bør vi anmode om at disse giverne melder seg inn i foreningen, noe som vil kunne gi økte kontingentinntekter.

 

Det burde være tilstrekkelig for VaU å ha en bankkonto for gaver med skattefradrag, men det kan være praktisk å opprette to for å skille mellom generelle gaver til VaU og til The Child is Innocent.

 

 

 

 

 

Til orientering gjengis

 

VaU Formål:

”Foreningen Venner av Uganda har til formål å støtte arbeidet for en økonomisk, sosial og kulturell utvikling av Uganda på demokratisk grunn. I dette arbeidet vil foreningen yte humanitær støtte som etter nærmere vurdering finnes hensiktsmessig.

Foreningen vil søke samarbeid med tilsvarende foreninger i andre land.

Foreningen vil arbeide for at norsk bistand og humanitær hjelp fra organisasjoner kan settes inn i Uganda.”

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>