VaUs statutter vedtatt 15. mai 2013

STATUTTER FOR VENNER AV UGANDA

Gjeldende etter revisjon på årsmøtet 15. mai 2013. De første statuttene ble vedtatt på Stiftelsesmøtet 16. juni 1978.  

 

§ 1. FORMAL

Foreningen Venner av Uganda har til formål å støtte arbeidet for en økonomisk, sosial og kulturell utvikling av Uganda på demokratisk grunn. I dette arbeidet vil foreningen yte humanitær støtte som etter nærmere vurdering finnes hensiktsmessig.

 

Foreningen vil søke samarbeid med tilsvarende foreninger i andre land.

 

§ 2. MEDLEMSKAP

Foreningen Venner av Uganda består av personer som har spesiell interesse for landet og dets befolkning. ORDINÆRE medlemmer av foreningen betaler en årlig kontingent. Enkeltpersoner, private firmaer, foreninger, institusjoner og organisasjoner kan også tegne støttemedlemskap mot å betale en minimum årskontingent.

 

§ 3. FORENINGENS ORGANER

Venner av Uganda er en norsk registrert forening i Norge. Som sådan har foreningen sitt virke i Norge og er underlagt norsk lovgiving for private organisasjoner. Det engelske navnet på VaU er NOFU, Norwegian Friends of Uganda.

 

Venner av Uganda skal også ha en registrert underavdeling i Uganda under navnet: NOFU Uganda. Her gjelder ugandiske lover/regler. 

 

Organer i Norge:

Foreningen ledes av et styre på seks medlemmer og to varamedlemmer. Fem medlemmer og to varamedlemmer velges på foreningens årsmøte. Ett medlem, en representant fra NOFU Uganda, utpekes av styret. Styret skal arbeide i samsvar med foreningens formålsparagraf samt etter retningslinjer som foreningens årsmøte fastsetter. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

 

Styret i VaU er også styre for NOFU Uganda.

 

Organer i Uganda:

NOFU Uganda skal organiseres og administreres i samsvar med ugandisk lovgiving, som bl.a. innebærer lokal representasjon, fysisk kontor, postadresse og bankkonto i ugandisk bank.

 

§ 4. ÅRSMØTE

Ordinære årsmøter avholdes innen utgangen av mai og innkalles med minst tre ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret ønsker det, eller et mindretall på minst to styremedlemmer eller minst 1/4 av de ORDINÆRE medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel. På det ordinære årsmøtet behandles følgende saksliste:

1. Åpning

2. Styrets beretning

3. Regnskap med revisjonsberetning

4. Eventuelle forslag til endring av statutter eller direktiver for styret

5. Handlingsprogram for styret for kommende periode

6. Kontingent

7. Valg av:

1)      Leder

2)      Nestleder

3)      Tre øvrige medlemmer til styret

4)      To varamedlemmer til styret

5)      Statsautorisert revisor

6)      To medlemmer til valgkomiteen

8. Eventuelt

 

Valgkomiteen har tre medlemmer; de to valgt av årsmøtet pluss ett oppnevnt av

styret. Når årsmøtet skal velge medlemmer av valgkomiteen, er det Styret som

foreslår kandidater. Valgkomiteen foreslår kandidater til de øvrige valg som skal

foretas på årsmøtet.

 

Fortrinnsvis gjelder samtlige valg for to år, men valgkomiteen kan gjøre avvik for

eksempel for å oppnå en kontinuitet på minst 2/5 av styret.

 

Forslag til endring av statuttene må være mottatt så tidlig at de kan utsendes sammen med den ordinære årsmøteinnkallingen. Andre forslag må være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet.

 

Lederen må, for å være valgt, ha oppnådd minst halvparten av de avgitte

stemmene.

 

Dersom noen forlanger det, foretas skriftlig valg.

 

Endring av statuttene, eller oppløsning av foreningen. krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte for å være gyldig.

 

Stemmerett på ordinære og ekstraordinære årsmøter har alle som er ORDINÆRE

medlemmer av foreningen, jfr. § 2.

 

§ 5. OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte for å være gyldig.

Eventuelle midler i foreningens eie ved oppløsningen skal tilfalle en eller flere humanitære organisasjoner som arbeider for eller i Uganda.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>