Årsberetning 2009

 

Pr. 31.12.2009 hadde foreningen ca. 213 personlige medlemmer og ingen støttemedlemmer.

Foreningens tillitsvalgte er:

Styret:

Leder Tore R Semb Valgt for        2009
Nestleder Frøydis Guldahl Valgt for        2009+2010
Kasserer Inger Marie Pal/Tore R Semb Valgt for        2009+2010
Styremedlem Bodil Bakken Valgt for        2008+2009
Styremedlem Åge Rønningen Valgt for        2009+2010
Varamedlem Kari Marie Bugge MacCulloch Valgt for        2008-2009
Varamedlem Ståle Lindblad Valgt for        2009+2010
Varamedlem Iris Assink Tangen Valgt for        2009+2010
 Revisor:  Hildur Haveland  Valgt for        2009+2010

Tore R Semb tok over som kasserer etter Inger Marie Pal, som på grunn av endret arbeidssituasjon har måttet trekke seg som styremedlem.

  

Valgkomité:

  Harald Julsrud Valgt for  2008+2009
  Kristine Nordenson Kallset Valgt for  2008+2009
  Tor Foss Valgt for  2008+2009

  

Prosjektgruppen for: ”Poverty Alleviation through Commercialization of Agriculture”

Leder                          Jan Løvholt

Gruppemedlemmer     Svein Bjørnsen

                                   Cato N. Lund (lokal representant)

                                   Karl Solberg

                                   Åsmund Bjertnæs

                                   Tor Inge Rølland

Varamedlem               Anne Carling 

 –

Møtevirksomhet

 

Årsmøte ble avholdt den 21. april i Sagene Samfunnshus, Oslo.

Følgende saker ble tatt opp på møtet:

 • Skal VaU fortsette å satse på egne prosjekt med Norad finansiering, i samarbeid med andre NGOer, og/eller egne prosjekt uten Norad-finansiering? Det ble konkludert med at vi måtte begynne å tenke på et nytt prosjekt allerede i 2009 iht. pkt. 4 i styrets handlingsplan.
 • Cato N. Lund deltok på Mr. Kibukas begravelse i Nakasongola.
 • Ståle Lindblad demonstrerte VaUs nye nettside.
 • Innkommet forslag fra Drude Berntsen, om at VaU skal videreformidle penger til prosjektet ”The Child is Innocent” for at giverne skal få skattefritak gjennom VaUs skattefrie konto, ble diskutert, og det ble vedtatt å sende forslaget til styret for vurdering.

 

Sommer- og grillfesten gikk som vanlig av stabelen i hagen hos Tone og Carl Emil Petersen lørdag 14. juni på Nordberg i Oslo. Anslagsvis 30 sommerkledde Venner av Uganda hadde en meget fin ettermiddag i nydelig sommersol.

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt den 22. september i NCGs lokaler, Fridtjofs Nansensgate 4, Oslo. Følgende saker ble diskutert:

 • Forslag til nytt Norad-finansiert prosjekt, som forutsetter en videreføring av VEDCO-prosjektet, ble fremlagt av planleggingsgruppen, bestående av Carl Emil Petersen, Åge Rønningen og Karl Solberg. Gruppa la også fram et forslag til søknad til Norad om økonomisk støtte til planleggingen.
  Styret ble gitt fullmakt til å endre søknaden om nytt prosjekt slik at forsinkede aktiviteter i det eksisterende VEDCO-prosjektet ble inkorporert i det nye prosjektet i 2011. Disse dokumentene ble sendt til Norad innen 1.10.2009.
 • Forslaget fra Drude Berntsen om at VaU skal støtte ”The Child is Innocent” ble enstemmig forkastet.

Høstmøtet ble avholdt den 31. november i Sagenes Samfunnshus. Tore R. Semb la frem den positive utviklingen av VaUs økonomi, takket være betydelige gavebidrag fra medlemmer, personer, firmaer og andre organisasjoner som ikke er tilknyttet VaU. Jan Løvholt viste et flott slide-show med bilder og musikk fra VEDCO-prosjektet og Uganda generelt.

Styremøter. Styret avholdt syv styremøter siden det foregående årsmøte.

Informasjonsvirksomhet

 

Uganda-nytt kom også i 2009 ut med tre nummer. Uganda-nytt blir sendt ut til alle medlemmene og lagt ut på vår web-side.

VaUs hjemmeside på internett. Foreningens nye webside, www.vau.no, har vært operativ siden forrige årsmøte, og er godt besøkt. VaU har også fått sin egen gruppe på Facebook, og det er opprettet en VaU-profil på Twitter. 

Prosjektaktiviteter

 

Norad-finansiert prosjekt ”Poverty Alleviation through Commercialization of Agriculture”, i samarbeid med VEDCO: Prosjektet er en videreutvikling av vårt første prosjekt (Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn i Luwero og Nakasongola) blant 1714 familier, slik at det nå i en vesentlig større grad gjelder samarbeid på et kooperativt nivå. Prosjektet har fire satsingsområder: 

 • Commercialization
 • Farmers associations
 • Micro finance system
 • Advocacy (fremheve og forstå ens rettigheter innen lokalt og regionalt lovverk og styringsforhold).

 

De 1714 familiene skulle i utgangspunktet danne 58 bondegrupper, med forskjellige satsingsområder innen landbruk og dyrehold i til sammen 12 parishes i Kalagala sub-county, Luwero District og i Kakooge sub-county i Nakasongola District.

Våren 2009 kom det for lite  regn. Det medførte at en stor andel av den planlagte produksjon av frukt og grønnsaker ikke lot seg gjennomføre, og det satte prosjektet  tilbake med minst én sesong. I samarbeid med styret i VaU og Norad ble det foretatt  endringer i prosjektet og budsjettet. 

Eventuelle nye prosjekter:
Den pågående treårige avtalen gir på visse vilkår adgang til å innlemme nye prosjekter i porteføljen. Iht vedtaket på det ekstraordinære årsmøtet ble det utarbeidet en søknad til Norad for et nytt 3-årig prosjekt som vil inkorporere nødvendige tiltak for å redusere skadene etter tørken. Det var nødvendig for at prosjektmålene for det pågående prosjektet skal bli nådd. Vi søkte også Norad om midler til en ekstern evaluering av prosjektet, fordi dette kunne gi bedre grunnlag for utarbeidelse av det nye prosjektet.

Norad har avslått søknaden om støtte til evaluering av VEDCO prosjektet, også søknaden om utarbeide et nytt prosjektdokument. 

Øremerkede prosjekt (Uten støtte fra Norad):

Vennskapsskolene/Skolehagen

Dette prosjektet blir utført av Skolegruppen, med Ingrid Opdøl som leder, Frøydis Guldahl, sekretær, Inger Ubøe regnskapsfører, Karl Solberg, Aase Jørgensen og Cato Lund (Kampala).

De tre vennskapsskole-parene har fortsatt sin virksomhet med brevveksling:

 • Kiralamba Primary School – Sætre skole, Hurum.
 • Walukunyu Primary School – Vevelstadåsen skole, Ski.
 • Kalagala Primary School – Fløysbonn skole i Oppegård.

Skolehagen i Walukunyu: Et areal på 6 mål, som ble opparbeidet og inngjerdet i 2008 på skoleområdet, er i 2009 beplantet med 150 frukttrær. Mellom frukttrærne blir det dyrket ananas og grønnsaker. Avlingene skal i sin helhet brukes til skolemåltider til elevene ved skolen. Karl Solberg og Ayebale Enock (VEDCO) har gjennom året vært rådgivere for anlegget. Cato Lund har forestått innkjøp av frukttrær, frø og hageredskaper, finansiert av midler fra skolegruppen. Ansvarlig for drift av skolehagen er lærerne, elevene og deres foreldre. 

Skolegruppen mottok i 2009 ca kr 84 000 i gaver fra medlemmer og bedrifter. Mer enn halvparten av dette kom fra Åsne Seierstads gavefond, øremerket for skolemateriell til de tre vennskapsskolene, i hovedsak til lærebøker. Globuser, kart, etc ble levert skolene i 2009. Lærebøker er innkjøpt og vil bli distribuert ved skolestart i 2010.

Myggnetting

Sosiokulturell gruppe, som ledes av Liv Patel i samarbeid med Tor Foss, Torstein Herfjord, Julie Besigiye og Hildur Haveland, initierte i år et myggnettprosjekt. Det har til formål å skaffe myggnett til beskyttelse  mot malaria til alle barn under 5 år som trenger det i Kiralamba, Walukunyu og Kalagala. Det kom inn gaver for kr 12 515 i 2009. Pengene er ennå ikke har kommet til anvendelse.

Uganda Heritage Roots (UHR)

VaU støtter nå Uganda Heritage Roots (UHR). Dette er en ideell organisasjon som hjelper gatebarn i Kampala. UHR ble startet i 2003 av Milton Wabyona. UHR prosjektet som Hildur Haveland og Kari Vetlesen har samlet inn penger til, skal innlemmes i nyopprettet kulturgruppe som styret har bedt Hildur Haveland være leder for. Kulturgruppa vil bli aktiv fra 2010.  

Handlingsplanen

Styrets handlingsplan for 2009 er blitt fulgt opp, men samarbeidet med ugandere i Norge har ikke blitt formalisert.

REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING FOR 2009

Økonomi

Foreningen har foreløpig god likviditet og har kunnet dekke alle sine økonomiske forpliktelser.

Regnskapsammendrag for VaU 2009

Tabellene nedenfor viser foreningens regnskap for 2009. Revisorberetningen legges frem på årsmøtet for godkjennelse. Foreningens inntekter, medlemskontingenter, ordinære og øremerkede gaver har økt betydelig i 2009.

Venner av Uganda (VaU) – Regnskap for 2009      
           
  Kontingent-konto Gavekonto Vedco-prosj.adm.    
  0530 07 84595 0539 16 80770 6039 05 68153 Kasse Totalt
Inntekter          
Medlemskontingent 59 300       59 300
Ordinære gavebidrag   47 152     47 152
Øremerkede bidrag 49 491 65 650     115 141
Administrasjonsstøtte fra Norad     42 963   42 963
Andre driftsmidler 3 483 5 542   8 836 17 861
Sum inntekter 112 274 118 343 42 963 8 836 282 416
Utgifter          
Egenandel til Noradprosjekt 58 000       58 000
Andre utgifter 38 509 7 497     46 006
Øremerkede prosjekt 24 420       24 420
Administrasjonsutgifter Noradprosjekt     33 879   33 879
Kassautlegg       6 079 6 079
Sum utgifter 120 929 7 497 33 879 6 079 168 384
Årsresultat -8 655 110 846 9 084 2 757 114 032
Beholdning:          
pr 01.01.2009 84 129 69 098 86 796 1 486 241 509
pr 01.01.2010 75 473 179 944 93 197 4 243 352 857
Differanse -8 656 110 846 6 401 2 757 111 348
           
(*) Beholdning for Vedco-prosjektets adm. konto er Prosjektkomitéens egenkapital som vist i vedlagte balanseregnskap
           
Prosjektkomitéens preliminære prosjektregnskap er vedlagt.    

KONTINGENT OG BUDSJETT 

Budsjettet er satt opp med følgende forutsetninger:

 • Medlemsbidragene er basert på at 200 medlemmer betaler årskontingenten.
 • Styret foreslår ingen endring i kontingenten.
 • Det antas at de ordinære gavebidragene vil holde seg på omtrent samme nivå som i 2009. Ekstraordinære bidrag vil bli redusert, idet vi ikke kan forvente et nytt bidrag på størrelse med det som foreningen fikk av åsne Seierstad.

 

Budsjett for 2010

 Inntekter  
Medlemskontingent 66000
Ordinære gavebidrag 50000
Øremerkede bidrag 60000
Andre driftsmidler 10000
SUM 186000
Utgifter  
Egenandel NORAD prosjekt 66000
Utarbeidelse av søknad for nytt Norad prosjekt, ink. registering i Innbetalingsregisteret. 50000
Øremerkede prosjekt 70000
Kontorrekvisita, kopiering, porto, etc 10000
Revisjon 16000
SUM 212000
Resultat -16000
Beholdning pr. 01.01 352857
Beholdning pr. 31.12 336857

 

Også i år har det ikke vært mulig å få frem et revidert regnskap for VEDCO prosjektet innen årsmøtet, men det vises til vedlagt preliminært regnskap. Fristen for å send inn det reviderte regnskapet til Norad er ultimo mai.

FORSLAG TIL ENDRINGER I STATUTTER ELLER DIREKTIVER

Siste Uganda Nytt inneholder forslag til endringer i VaUs statutter.

Statutter

April 27th, 2009

Revidert på årsmøtet 6. februar 1998. Revisjonen er hovedsakelig gjort for at statuttene bedre skal være tilpasset de endrede politiske forholdene i Uganda siden de tidligere statuttene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 16. juni 1978.

§ 1. FORMÅL

Foreningen Venner av Uganda har til formål å støtte arbeidet for en økonomisk, sosial og kulturell utvikling av Uganda på demokratisk grunn. I dette arbeidet vil foreningen yte humanitær støtte som etter nærmere vurdering finnes hensiktsmessig.

Foreningen vil søke samarbeid med tilsvarende foreninger i andre land.

Foreningen vil arbeide for at norsk bistand og humanitær hjelp fra organisasjoner kan settes inn i Uganda.

§ 2. MEDLEMSKAP

Foreningen Venner av Uganda består av personer som har spesiell interesse for landet og dets befolkning.

ORDINÆRE medlemmer av foreningen betaler en årlig kontingent. Enkeltpersoner, private firma, foreninger, institusjoner og organisasjoner kan også tegne støttemedlemskap mot å betale en minimum årskontingent.

§ 3. FORENINGENS ORGANER

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer og tre varamedlemmer som velges på foreningens årsmøte. Styret skal arbeide i samsvar med foreningens formålsparagraf samt etter retningslinjer som foreningens årsmøte fastsetter.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

§ 4. ÅRSMØTE

Ordinære årsmøter avholdes i 1. kvartal og innkalles med minst tre ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret ønsker det, eller et mindretall på minst to styremedlemmer eller minst 1/4 av de ORDINÆRE medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel. På det ordinære årsmøtet behandles følgende saksliste:

 1. Åpning
 2. Styrets beretning
 3. Regnskap med revisjonsberetning
 4. Eventuelle forslag til endring av statutter eller direktiver for styret
 5. Handlingsprogram for styret for kommende periode
 6. Kontingent
 7. Valg av:
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Tre øvrige styremedlemmer
  4. Tre varamedlemmer til styret
  5. En revisor
  6. To medlemmer av valgkomiteen
 8. Eventuelt

Valgkomiteen har tre medlemmer; de to valgt av årsmøtet pluss ett oppnevnt av styret. Når årsmøtet skal velge medlemmer av valgkomiteen, er det Styret som foreslår kandidater. Valgkomiteen foreslår kandidater til de øvrige valg som skal foretas på årsmøtet.

Fortrinnsvis gjelder samtlige valg for to år, men valgkomiteen kan gjøre avvik f.eks for å oppnå en kontinuitet på minst 2/5 av styret.

Forslag til endring av statuttene må være mottatt så tidlig at de kan utsendes sammen med den ordinære årsmøteinnkallingen. Andre forslag må være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet.

Lederen må, for å være valgt, ha oppnådd minst halvparten av de avgitte stemmene.

Dersom noen forlanger det, foretas skriftlig valg.

Endring av statuttene, eller oppløsning av foreningen, krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte for å være gyldig.

Stemmerett på ordinære og ekstraordinære årsmøter har alle som er ORDINÆRE medlemmer av foreningen, jfr. § 2.

§ 5. OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte for å være gyldig. Eventuelle midler i foreningens eie ved oppløsningen skal tilfalle en eller flere humanitære organisasjoner som arbeider for eller i Uganda.

HANDLINGSPLAN FOR 2010

 • Utarbeide søknad til Innsamlingsorganisasjonen om registrering i Innsamlingsregisteret, og søke Brønnøysundsregisteret om registrering i Frivillighetsregisteret.
 • Føre regnskapene iht  regnskapsloven og standarden for ”God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner” .
 • Utarbeide en søknad med de nødvendig dokumenter for et nytt Norad finansiert prosjekt iht  ”Prinsipper for Norads støtte til sivilt samfunn i Sør”.
 • Støtte prosjektarbeidet vi har i samarbeid med VEDCO ved å sørge for egenandelen og annen teknisk, moralsk og faglig bistand.
 • Arbeidet med verving av nye medlemmer, bedrifter og organisasjoner som er interessert i å støtte foreningens arbeid.
 • Inspirere og støtte arbeidsgruppene og etablere en  kulturgruppe i Oslo. I første omgang skal denne gruppen administrere UHR prosjektet.
 • Arrangere møter og fester som før: årsmøte, sommerfest, høstmøte, evt annet.
 • Opprettholde de nye rutinene for innkassering av medlemskontingenten.
 • Holde kontakt med medlemmer og støttespillere gjennom å videreføre og utvikle informasjonsarbeidet via bladet Uganda-Nytt.
 • Arbeide aktivt med å synliggjøre og markedsføre VaU gjennom sosiale media som vår nettside, blog og twitter.
 • Prøve å få til bedre samarbeid med ugandere i Norge og evt. andre med interesse for Uganda

 

Oslo, mars 22, 2010

Tore R Semb(sign)Kari Marie Bugge MacCulloch(sign Bodil Bakken(sign)Ståle Lindblad(sign) Frøydis Guldahl(sign)Iris Assink Tangen(sign) Åge Rønningen(Sign)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>