Innkalling til VaUs årsmøte 2012

Årsmøtet avholdes fredag 11. mai kl 1800.

Sted: Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2 (rett ved Sagene kirke)

Buss 20, 37 eller 54 til Sagene kirke eller buss 34 til Gråbeinsletta.

Dagsorden: Vanlige årsmøtesaker.

Saksdokumenter blir lagt ut på www.vau.no etter 16. april. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meddelt styret innen 15. april. (froydisg@online.no)

Møtet avsluttes med sosialt samvær. Det blir anledning til å kjøpe vin, kaffe og kaker.

Styret i Venner av Uganda 2011

 

  Navn Adresse Telefon Arb/mob Telefon Priv E-post
Leder Frøydis Guldahl Stabbursv 4 B

2615 Lillehammer

97 17 94 81 61 25 38 19 froydisg@online.no
Nestleder Tor Inge Rølland Valdresgt16 C

0474 Oslo

950 45 700   toringerolland@hotmail.com
Kasserer Åge Rønningen Haldenv   10 B

1367   Snarøya

908   55 864 67   12 19 83

 

rbcint@hotmail.com

 

Sekretær Bodil Bakken Marta Steinsviksv 12 B

1283 Oslo

900 57 859 21 91 78 90 bodibakk@online.no

 

Styremedlem Ståle Lindblad Ullernchausseen  120 C,   0284 Oslo 905 90 508   slindbla@online.no

stale.lindblad@
forretningsprosess.no

Varamedlem Kari Marie Bugge MacCulloch Flaskebekkv 74

1450 Nesodden

480 40 739 66 91 13 65 buggemac@hotmail.com
Varamedlem

 

Turid    SembAndenæs Grimstadgata 30 O
0464 Oslo
952 12 585

 

  turid.semb@gmail.com

 

Varamedlem Svein Larsen Måsåhaugen 20

2614   Lillehammer

905 03 781   svei-la3@online.no

 

 

 

Årsmøtet 5 mai 2011. Referat

Årsmøte i Venner av Uganda 5. mai 2011

på Frivillighetes hus, C. J. Hambros plass 5, Oslo

 

24 medlemmer til stede.

 

 1. Åpning og velkommen ved VaUs lederFrøydis Guldahl
 2. Carl Emil Petersen ble valgt til møteleder.
 3. Innkallingen ble godkjent.
  Styret beklaget at årsmelding og regnskap ikke er sendt ut 3 uker før årsmøtet, men p.g.a. omlegging av regnskapssystemet har det ikke vært mulig å få regnskapet ferdig i tide. Før har VaU og prosjektet hatt hvert sitt regnskap, nå  skal det være bare ett samlet regnskap. Det kreves for at VaU kan meldes inn i Innsamlingskontrollen, slik Norad forlanger. Dette regnskapet skal revideres av ekstern revisor, og den rapporten har vi ikke fått ennå. Av samme årsak er det Årsberetningen for 2010 med regnskap som legges fram til godkjenning på årsmøtet (og ikke den mer omfattende årsberetningen, som nå er kalt Leders årsberetning).
 4. Endring av statuttene. §4 i VaUs statutter gjelder årsmøtet. Følgende endringer ble vedtatt: ”Ordinære årsmøter avholdes innen utgangen av mai og innkalles med minst tre ukers varsel.” Etter debatt om behov for å endre punkt 7 i §4 (punktet gjelder valg av revisor), ble det vedtatt at punktet endres til ”Valg av statsautorisert  revisor”. Bakgrunnen er at VaU nå må ha en ekstern revisor (jfr. sak 3), og spørsmålet var om årsmøtet skal velge/godkjenne denne, eller om punktet som sier at årsmøtet skal velge revisor kan sløyfes i statuttene. Vedtaket ble altså at vi setter inn ”statsutorisert” i statuttene.
 5. Styrets årsberetning med regnskap.
  Kasserer Åge Rønningen gikk gjennom den kortfattede årsberetningen og regnskapet for 2010. Revisjonsfirmaet KPMG har ikke levert revisjonsberetning ennå. Når revisjonsberetningen foreligger, kan Venner av Uganda meldes inn i Innsamlingskontrollen. Dokumentet blir lagt ut på VaUs web-side. Årsmøtet godkjente regnskapet under forutsetning av at revisor ikke har vesentlige merknader. (Hvis revisor skulle ha vesentlige innvendinger, må VaU ha et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet.)
 6. Leders årsberetning med handlingsplan.
  Frøydis Guldahl gikk gjennom beretningen fra årsmøtet 22. mars 2010 til årsmøtet 5. mai 2011, samt handlingsplanen. Beretningen og handlingsplanen ble delt ut på årsmøtet og viser hva styret har arbeidet med det siste året og hva det blir satset på i kommende årsmøteperiode. Årsmøtet godkjente handlingsplanen med følgende tillegg: ”Styret skal legge fram en strategi for arbeidet etter at Norad stanser støtten fra 1. januar 2012.”
 7. Kontingenten for 2011.
  Styret foreslår ingen endring i medlemskontingenten. Årsmøtet sluttet seg til dette.
 8. Valg.
  Valgkomiteens leder Tore Semb la fram komiteens innstilling. Valgkomiteen har sett det som særlig viktig å få inn yngre medlemmer i styret. Styremedlem Helge Sagvang går ut av styret pga sykdom. Nestleder Svein Larsen ønsker å trekke seg som nestleder, men vil fortsette styremedlem. Årsmøtet gjorde følgende valg ved akklamasjon:
  Leder: Frøydis Guldahl, gjenvalgt for 2011 og 2012.
  Styremedlem: Åge Rønningen, gjenvalgt for 2011 og 2012.
  Varamedlen: Ståle Lindblad, gjenvalgt for 2011 og 2012.
  Nestleder: Tor Inge Rølland, valgt for 2011 og 2012..
  Varamedlem: Turid Semb Andenæs, valgt for 2011 og 2012.Svein Larsen, Bodil Bakken og Kari Marie Bugge MacCulloch var ikke på valg.

  Valgkomiteen besto av Tore Semb, Carl Emil Petersen og Liv Patel. De fortsetter ett år til.

 

Årsmøtet hevet. Etter møtet ble det servert en gresk rett, og møtedeltakerne fikk se en DVD-en ”Seeds of Hope”, som forteller om VaUs og VEDCOs jordbruksprosjekt i Uganda.

 

 

Referent: Bodil Bakken

Lys på skolen i Walukunyu!

Koking av grøt til skolebarna i Walukunyu

VaU-medlemmene Drude, Einar og Cato har vært på besøk i Walukunyu sammen med vår venn, ingeniør Richard Kizito. Richard har nå installert solpanelene på skolebygningen med lampe i lærerværelset og to lamper i to klasserom. De har gjennomført en offisiell «åpning», der lyset ble slått på, til begeistring for elever, lærere og resten av landsbyen.

Samtidig har skolen fått erstattet det største kokekaret som var gått i stykker med et nytt som er laget i rustfritt stål og ser meget bra ut, forteller Drude.

VaU har også hjulpet til med å bygge en kokeovn ved skolen. Nå får alle barna en porsjon grøt hver dag. Det hjelper dem til å holde seg våkne til læring og leik gjennom skoledagen.  Når de nå også har fått lys i to klasserom, har de i tillegg sjansen til å lese lekser etter mørkets frambrudd.

Vi gratulerer!

 

MEDLEMSMØTE 31. JANUAR 2012

Medlemsmøte i Frivillighuset 31. jan. kl 18. Tvers overfor trikkestoppet Tinghuset.
Ring på til 3. etasje. Vi får mat, som vi betaler kr 125 for.

De viktigste spørsmålene vi skal diskutere på møtet:

 • Hva skal vi kreve av et prosjekt som går i regi av Venner av Uganda?
 • Hvilke satsingsområder skal vi gå inn for?

Og så skal vi prate og ha det hyggelig.

På grunn av maten vil vi ha en oversikt over omtrent hvor mange vi blir. De som ikke har gitt beskjed før: Meld fra til Frøydis, froydisg@online.no om du kommer.

Vel møtt!
Hilsen Styret i VaU.

Lys til skolene

 

Vil du støtte lys til skolene ”våre” i Uganda?

 • Lærerne ved vennskapsskolene våre har ønsket seg lys i et klasserom. De ønsker å gi elevene sjanse til å lese lekser om kvelden eller om morgenen før skoletid. Hjemme hos barna fins det enten ikke lys, eller svært dårlig lys. Skolegruppa i Venner av Uganda finansierer nå lys til et av klasserommene på skolen i Walukunyu. Det planlegges ferdig i januar 2012. Solcellepanel på taket skal gi strøm til tre lamper i ett av klasserommene pluss lys på lærerværelset. Les videre

Skolehagen i Walukunyu

Landsbyyen Walukunyu har en skolehage som VaU har bidratt til. Det betyr at de trengte et låsbart sted til oppbevaring av redskap og annet. En nordmann som hadde arbeidsoppdrag i Uganda skaffet en container som kunne låses.

Containeren i Walukunyu

Firmaet EnergoProjekt Niskogradnja trengte den ikke lenger og ville selge den til oss for 7000 kroner. Men det drøyde før vi fikk regninga. I høst fikk vi et brev fra EnergoProjekt Niskogradnja. Der sto det følgende: We have decided to donate the container to your School Project. De ga uttrykk for begeistring for arbeidet vi gjorde for skolene i distriktet. Så de mente at vi fortjente å få containeren gratis. Tusen takk! Det er Walukunyu og vi i skolegruppa glade for